Co Ci chodzi po głowie ?

Red Bull Doodle Art to Twoja szansa na wykorzystanie własnej wyobraźni i zaprezentowanie swojego talentu do tworzenia bazgrołów całemu światu. 

Zasady, Regulamin

REGULAMIN

PROJEKT „RED BULL DOODLE ART”

NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE ŻADNEGO ZAKUPU. ZAKUP NIE ZWIĘKSZA SZANS NA WYGRANĄ.

BIORĄC UDZIAŁ W TEJ AKCJI PROMOCYJNEJ, KIERUJ SIĘ ZASADAMI OSTROŻNOŚCI I ZDROWYM ROZSĄDKIEM. SZANUJ I DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH. NIE NARUSZAJ I NIE NISZCZ NICZYJEGO MIENIA.

Niniejsza Akcja Promocyjna prowadzona jest przez firmę Red Bull GmbH („Sponsor” lub „Red Bull”) z siedzibą pod adresem Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria oraz jej spółki powiązane.

Uczestnictwo w niniejszej Akcji Promocyjnej jest darmowe i podlega jedynie niniejszemu Regulaminowi oraz wszystkim obowiązującym międzynarodowym, federalnym, stanowym, lokalnym i regionalnym przepisom oraz regulacjom.

W razie ogólnych pytań dotyczących niniejszego Regulaminu i/lub samej Akcji Promocyjnej, prosimy o kontakt pod adresem doodleart@support.redbull.com.

Rejestrując się oraz uczestnicząc w Akcji Promocyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na podleganie niniejszemu Regulaminowi i oświadcza, że spełnia wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału.


1. PRAWO DO UDZIAŁU

1.1 Aby uczestniczyć w niniejszej Akcji Promocyjnej i mieć prawo do nagrody, Uczestnik („Uczestnik“) oświadcza i zapewnia, że spełnia następujące kryteria kwalifikujące:

1.2 Uczestnik potwierdza, że w momencie udziału w Akcji Promocyjnej ma skończone 18 lat lub więcej.

1.3 Osoby niepełnoletnie nie mogą uczestniczyć w Akcji Promocyjnej ani w żaden sposób przekazywać Red Bullowi swoich danych osobowych.

1.4 Osoby zamieszkałe w krajach innych niż Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Kanada, Chile, Egipt, Francja, Niemcy, Grecja, Indonezja, Włochy, Japonia, Kazachstan, Łotwa, Liban, Malediwy, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Oman, Pakistan, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Serbia, RPA, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ukraina, Stany Zjednoczone Ameryki lub Uzbekistan nie mogą uczestniczyć w Akcji Promocyjnej. Należy pamiętać, że Red Bull nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Akcji Promocyjnej z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów. Za kraj zamieszkania uznaje się kraj, w którym Uczestnik rezyduje w momencie zgłaszania się do udziału.

1.5 Postanowienia zawarte w 1.4 znajdują zastosowanie także do Dzikiej Karty. Więcej szczegółów na temat Dzikiej Karty w sekcji 3.7.

1.6 Red Bull nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy Uczestnik nie jest w stanie fizycznie lub psychicznie wykonać wszystkich lub któregokolwiek z opisanych zadań; nie istnieje prawo zobowiązujące do udziału w Akcji Promocyjnej. Red Bull nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy Uczestnik odniesie obrażenia w trakcie wykonywania czynności związanych z Akcją Promocyjną.

1.7 Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy Sponsora, jego spółki macierzystej, spółek powiązanych, spółek zależnych, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z przygotowaniem lub realizacją Akcji Promocyjnej, zawodowi doradcy, usługodawcy zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne związane z Akcją Promocyjną oraz członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa do uczestnictwa w Akcji Promocyjnej ani ubiegania się o nagrody.

1.8 Każda osoba może zgłosić się do udziału kilkakrotnie. Ponadto prawo do uczestnictwa mają wyłącznie osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami.1.9 Uczestnicy muszą być studentami uczelni wyższej.

1.10 Sponsor zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania adresu e-mail podanego Sponsorowi przez Uczestnika oraz do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieistniejący adres e-mail lub nieprawidłowe dane dotyczące wieku lub miejsca zamieszkania Uczestnika będą uznawane za nieważne.2. OKRES TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1 Daty rozpoczęcia niniejszej Akcji Promocyjnej różnią się zależności od kraju (szczegóły znajdują się na stronie www.redbulldoodleart.com).

2.2 Należy zauważyć, że w trakcie Konkursu Sponsor zamieści dalsze instrukcje odnośnie procedury rejestracji/zgłaszania na stronie on www.redbulldoodleart.com („Strona Internetowa”) i/lub w indywidualnej wiadomości e-mail. Zgłoszenia otrzymane przez Sponsora poza określonymi ramami czasowymi oraz niezgodne ze wspomnianymi instrukcjami nie będą rozpatrywane i nie będą uprawniać do niczego zgodnie z niniejszym Regulaminem. Konkurs odbywać się będzie w następujących etapach, a dokładne daty i okresy trwania tych etapów zależeć będą od danego kraju (więcej informacji na Stronie Internetowej):

2.2.1 Etap Rejestracji i Zgłaszania Prac jak opisano w sekcji 3 poniżej.
2.2.2 Etap Selekcji jak opisano w sekcji 4 poniżej.
2.2.3 Etap Globalnej Wystawy jak opisano w sekcji 5 poniżej.
Sponsor ma prawo do zmiany niniejszych etapów konkursu. Ewentualne zmiany zostaną podane do wiadomości na stronie www.redbulldoodleart.com („Strona Internetowa”) i/lub przekazane w indywidualnej wiadomości e-mail.
2.3 Zgłoszenia otrzymane przez Red Bulla poza okresem trwania Akcji Promocyjnej nie będą rozpatrywane i nie będą uprawniać do niczego zgodnie z niniejszym Regulaminem.3. ZASADY GRY I UCZESTNICTWA

3.1 Podstawą niniejszego Konkursu są indywidualne prace w postaci „bazgrołów”, a w jego ramach każdy Uczestnik zamieszcza na Stronie Internetowej jeden plik zawierający jego/jej pracę w formie rysunku wykonanego przy użyciu ołówka, długopisu i kartki papieru.

3.2 Jeżeli Uczestnikowi przysługuje prawo do udziału zgodnie z ust. 1, Uczestnik będzie mógł dokonać rejestracji za pośrednictwem strony www.redbulldoodleart.com w trakcie Etapu Rejestracji oraz Etapu Zgłaszania Prac. W pierwszej kolejności należy wybrać kraj zamieszkania [patrz 1.4] (później wciąż będzie można zmienić język). Następnie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa uczelni, płeć i wiek. Więcej informacji na temat rejestracji na stronie www.redbulldoodleart.com.

3.3 W ramach rejestracji Uczestnik będzie musiał pobrać szablon Doodle Art, aby na nim stworzyć własną pracę. Podobne szablony mogą być także rozdawane na terenie uczelni i mogą one również zostać wykorzystane do stworzenia prac, które następnie należy zamieścić na stronie www.redbulldoodleart.com zgodnie z instrukcjami podanymi na rozdanych szablonach. W każdym wypadku zastosowanie znajduje ten sam proces rejestracji na Stronie Internetowej.

3.4 W niektórych przypadkach uczestnicy mogą wziąć udział, zgłaszając swoje rysunki wraz z informacjami rejestracyjnymi poprzez skrzynkę zgłoszeniową w ramach aktywacji na terenie kampusu. W takim przypadku przedstawiciel Red Bulla dokona rejestracji w imieniu Uczestnika. Obowiązkiem Uczestnika jest zadbanie o poprawność i prawdziwość informacji podanych na papierowej ulotce. Możliwe, że w ramach niektórych aktywacji na uczelniach dostępny będzie komputer, na którym Uczestnicy będą mogli załadować i zarejestrować prace bezpośrednio podczas aktywacji.


3.5 Po stworzeniu własnej pracy Uczestnik będzie musiał załadować ją na Stronie Internetowej w czasie trwania Etapu Rejestracji i Zgłaszania Prac. Prace zgłoszone poza tym okresem nie będą akceptowane. Po zgłoszeniu swojej pracy Uczestnik nie będzie mógł już jej pobrać/modyfikować.

3.6 Wszystkie dane, o których mowa w sekcjach 3.2 – 3.5, w tym same prace, zostaną udostępnione innym uczestnikom i mogą zostać opublikowane na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i Snapchat.

3.7 Aby wziąć udział w Red Bull Doodle Art na mocy „Dzikiej Karty”, uczestnicy muszą przesłać rysunek wykonany na telefonie komórkowym przy wykorzystaniu wyłącznie platformy społecznościowej Snapchat na oficjalne konto Red Bulla na Snapchacie (@redbull). O Dziką Kartę ubiegać może się każdy, kto spełnia warunki określone w sekcji 1. Akceptowane będą jedynie zgłoszenia przesłane na oficjalny profil Red Bulla na Snapchacie, wyłącznie przez jeden dzień, 2 maja 2017 r. Zdobywca Dzikiej Karty zostanie wyłoniony przez panel sędziowski powołany przez Red Bulla, a jego nazwisko zostanie podane do wiadomości publicznej na oficjalnym koncie Red Bulla na Snapchacie 5 maja 2017 r. Należy zauważyć, że zdobywcy Dzikiej Karty nie będzie przysługiwać prawo do wygrania Globalnej Nagrody (patrz 6. Nagrody). Ta Dzika Karta nie jest w żaden sposób związana z Snap Inc. Proszę zapoznać się z Regulaminem firmy Snap odnośnie korzystania z aplikacji: https://www.snap.com/en-US/terms/

3.8 Tylko postępując zgodnie z opisaną procedurą, Uczestnik będzie mógł przystąpić do etapu rywalizacji („Konkurs”) stanowiącego część Akcji Promocyjnej.4. PROCES SELEKCJI

4.1 Po zakończeniu Etapu Rejestracji i Zgłaszania Prac Red Bull wyłoni zwycięzcę w każdym uczestniczącym kraju („Krajowy Zwycięzca”) na podstawie połączenia panelu sędziowskiego („Jury”) oraz głosowania internetowego („Głosowanie Internetowe”). Głosowanie Internetowe wyłoni wyłącznie najlepszych Uczestników („Krajowi Finaliści”) z danego kraju. Liczba Krajowych Finalistów może różnić się w zależności od kraju. Następnie Jury w każdym kraju wybierze Krajowego Zwycięzcę, oceniając następujące kategorie: kreatywność, zdolności artystyczne oraz ogólny styl.

Wybrani Krajowi Zwycięzcy będą mogli wtedy wziąć udział w Etapie Globalnej Wystawy opisanym w sekcji 5. Krajowi Finaliści, poza Krajowymi Zwycięzcami, nie otrzymają żadnych nagród.

Głosowanie Internetowe zostanie rozstrzygnięte na podstawie ilości głosów oddanych na daną pracę wyłącznie na oficjalnej stronie internetowej Red Bull Doodle Art. Wszelkie polubienia, udostępnienia lub inne interakcje w mediach społecznościowych nie będą wliczane do głosowania. W celu oddania głosu konieczna będzie weryfikacja konta na Facebooku lub Twitterze. Na każdą pracę można zagłosować tylko jeden raz na dobę, jednak nie istnieje ograniczenie co do ilości prac, na które można głosować.

Red Bull zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników wyłonionych na podstawie głosowania internetowego, którzy zostaną ocenieni przez jury w finale (Krajowi Finaliści), w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym fakcie. Liczba ta może się różnić w zależności od kraju. Wśród Krajowych Finalistów mogą znaleźć się maksymalnie dwie prace tego samego autora. W przypadku gdy wśród Krajowych Finalistów znajdą się trzy lub więcej prac tego samego autora, Sponsor zastrzega sobie prawo do wykluczenia co najmniej jednej pracy, na którą oddano głosy.

4.2 Krajowi Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody drogą mailową. Wyniki, w tym informacje podane podczas rejestracji, takie jak imię i nazwisko, kraj, uczelnia i praca każdego z Krajowych Finalistów, zostaną także opublikowane na stronie www.redbulldoodleart.com.

4.3 W przypadku remisu Krajowy Zwycięzca zostanie wyłoniony według wyłącznego uznania całego panelu sędziowskiego.

4.4 Oprócz publikacji na stronach internetowych Sponsora (w tym stronach partnerów Sponsora) i/lub jego platformach społecznościowych prace dostarczone przez Uczestnika mogą także zostać zaprezentowane podczas konkretnych wystaw w galeriach sztuki na całym świecie. Publikacja nastąpi według wyłącznego uznania Sponsora.

4.5 Uczestnikowi nie przysługuje żadne prawo do publikacji jego/jej pracy. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika i/lub usunięcia jego/jej pracy ze swojej strony internetowej wedle uznania, w szczególności jeżeli jakość zgłoszonej pracy nie spełnia standardów Sponsora.

W ramach Akcji promocyjnej nie naliczane są żadne dodatkowe opłaty ani należności, poza tymi wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie. Możliwość publikacji pracy zależy wyłącznie od Sponsora.

4.6 Red Bull zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań w celu utrzymania odpowiedniej obsługi sprzętowej i oprogramowania dla Akcji Promocyjnej i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Zawodach, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

4.7 Projekt zostanie przeprowadzony według wyłącznego uznania Sponsora. Decyzja Sponsora dotycząca wszystkich kwestii związanych z projektem jest ostateczna i nie podlega dalszej korespondencji.

4.8 Dane kontaktowe podane przy rejestracji do udziału w Konkursie zostaną wykorzystane do powiadomienia Uczestników o przyznaniu nagród; należy upewnić się, że są one poprawne. Red Bull zastrzega sobie prawo do wybrania innego Krajowego Zwycięzcy w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni.

4.9 Red Bull zobowiązuje się dodatkowo do zapewnienia przejrzystości i odpowiedniego udokumentowania procesu selekcji, tak aby możliwa była weryfikacja wyników.

4.10 Spóźnione, nieczytelne, zniszczone, uszkodzone lub zniekształcone zgłoszenia nie będą przyjmowane. Sponsor nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia, a potwierdzenie wysłania nie będzie uznawane za potwierdzenie odbioru

4.11 Red Bull nie ma obowiązku publikować informacji o dyskwalifikacji Uczestnika.5. ETAP GLOBALNEJ WYSTAWY

5.1 W trakcie Etapu Globalnej Wystawy wszyscy Krajowi Zwycięzcy oraz zdobywca Dzikiej Karty zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Globalnej Wystawie Galeryjnej (patrz także sekcja 6). Będzie to 5-dniowy wyjazd obejmujący warsztaty z malowania trójwymiarowego i korzystania z Tilt Brush by Google na sprzęcie HTC Vive oraz w równej mierze szkolenia, ćwiczenia i produkcję własnych finałowych prac przy wykorzystaniu tego samego oprogramowania, o którym była mowa podczas warsztatów. Wszystkie materiały stworzone przez zwycięzców pełnić będą rolę ich finałowych prac i wedle wyłącznego uznania Sponsora mogą stać się częścią wirtualnej, globalnej wystawy w postaci aplikacji na HTC Vive, która zaprezentuje te prace w cyfrowym świecie.

Informacje o dacie i miejscu Globalnej Wystawy Galeryjnej zostaną podane przez Sponsora 1 czerwiec 2017 r. na oficjalnej stronie internetowej (redbulldoodleart.com). W ramach Globalnej Wystawy w centrum uwagi gości galerii znajdzie się wirtualny świat, w którym mogą (lecz nie muszą) pojawić się wszystkie zwycięskie prace.

5.2 Red Bull nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Globalna Wystawa Galeryjna zostanie odwołana lub przeniesiona na późniejszy termin. Jednak w takiej sytuacji Red Bull dołoży wszelkich starań, aby opublikować prace Krajowych Zwycięzców w ramach innej wystawy o podobnym zasięgu.

5.3 Podczas Globalnej Wystawy inny międzynarodowy panel sędziowski („Globalne Jury”) wybierze ogólnego zwycięzcę („Globalny Zwycięzca”), oceniając kreatywność i ogólny styl prac.

5.4 Wszystkie finałowe dzieła sztuki mogą zostać opublikowane na stronach Sponsora (w tym stronach partnerów Sponsora) i/lub jego platformach społecznościowych. Prace dostarczone przez finalistów mogą także zostać zaprezentowane podczas konkretnych wystaw w galeriach sztuki na całym świecie. Ewentualna publikacja pracy zależeć będzie wyłącznie od Sponsora.

5.5 Finalistom nie przysługuje żadne prawo do publikacji ich prac. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania finalistów i/lub usunięcia ich prac ze swojej strony internetowej wedle uznania, w szczególności jeżeli jakość danej pracy nie spełnia standardów Sponsora.

W ramach Akcji Promocyjnej nie naliczane są żadne dodatkowe opłaty ani należności, poza tymi wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie. Możliwość publikacji danej pracy zależy wyłącznie od Sponsora.6. NAGRODY

6.1.1 Wszyscy Krajowi Zwycięzcy oraz Zdobywca Dzikiej Karty otrzymają jedną nagrodę w postaci transportu w relacji obustronnej z miejsca zamieszkania Uczestnika (lub pobliskiej lokalizacji wyznaczonej przez Sponsora) do miejsca, w którym odbywać się będzie Globalna Wystawa Galeryjna, a następnie z powrotem do miejsca rozpoczęcia podróży. Nagroda obejmuje także zakwaterowanie oraz wyżywienie w czasie pobytu, który może trwać 5 dni, w zależności od dostępności lotów. Miejsce zakwaterowania zostanie wybrane przez Sponsora i obejmować może co najmniej 4-gwiazdkowy hotel. Łączna wartość Krajowej Nagrody zależeć będzie od miejsca zamieszkania Krajowego Zwycięzcy oraz Zdobywcy Dzikiej Karty. Łączna wartość każdej z Krajowych Nagród nie przekroczy 3 500 EUR (przed opodatkowaniem) na osobę. Sponsor nie przewiduje nagród dla Krajowych Finalistów.

6.2 Każdy zwycięzca wraz z Opiekunem, jeśli obecność takowego będzie wymagana, muszą podróżować razem. Wszystkie ustalenia dotyczące przejazdów muszą być dokonywane za pośrednictwem agenta Sponsora. Wszelkie inne koszty i wydatki związane z przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, które nie zostały jednoznacznie wymienione w tym Regulaminie (takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, posiłki, napoje, dodatkowe przejazdy i opłaty) ponoszą osoby otrzymujące nagrody oraz ich opiekunowie, a nie Sponsor. Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponosi zdobywca nagrody. W przypadku kiedy zwycięzca mieszka w promieniu 300 km od miejsca docelowego, zamiast transportu drogą powietrzną może zostać zapewniony transport drogą lądową, bez konieczności zwrotu różnicy w kosztach.


Zdobywcy nagród muszą też mieć aktualny paszport (i ponoszą koszt jego uzyskania) ważny przez co najmniej 6 miesięcy oraz konieczne wizy. Koszt ubezpieczenia podróżnego (jeśli jest wymagane) i wydatków ponosi zdobywca nagrody. Zwycięzcy muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważne prawo jazdy lub inny akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe). Każdy ze zwycięzców musi podpisać Zwolnienie z Odpowiedzialności / Zgodę na Upublicznienie oraz inne dokumenty przekazane uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy i/lub wyjazdem. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych osoba otrzymująca nagrodę nie będzie mogła wprowadzić żadnych zmian. Sponsor określi linie lotnicze, lotniska, program przelotów, harmonogram posiłków, rodzaj jedzenia i napojów oraz hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Sponsor nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych.

6.3 Red Bull zastrzega sobie prawo do zastąpienia jednej lub wszystkich nagród innymi nagrodami o podobnej wartości.

6.4 Należy pamiętać, że Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej poza tymi wyszczególnionymi w niniejszym Regulaminie.

6.5 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem krajowym, wszystkie nagrody zostają przyznane „w stanie, w jakim są“, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu). ZA PODATKI KRAJOWE, REGIONALNE I LOKALNE, W TYM VAT, ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM I WYKORZYSTANIEM NAGRODY ODPOWIEDZIALNY JEST WYŁĄCZNIE ZWYCIĘZCA.

6.6 Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.

6.7 Należy zauważyć, że zdobywcy “Dzikiej Karty” nie przysługuje prawo do wygrania Globalnej Nagrody. Globalna Nagroda przysługuje wyłącznie uczestnikom, którzy zakwalifikowali się jako Krajowi Zwycięzcy.

6.8 Jeżeli zwycięzca nie odbierze swojej nagrody w ciągu tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail i/lub powiadomienia telefonicznego lub w przypadku wycofania się po zakończeniu Fazy Selekcji, zwycięzca utraci nagrodę i Red Bull zastrzega sobie prawo do wskazania innego zwycięzcy.

6.9 Akcja Promocyjna zostanie przeprowadzona według wyłącznego uznania Sponsora. Decyzja Sponsora dotycząca wszystkich kwestii związanych z Akcją Promocyjną jest ostateczna i nie podlega dalszej korespondencji.7. PRAWO SPONSORA DO ZMIANY REGULAMINU ORAZ DYSKWALIFIKACJI

7.1 Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany od czasu do czasu niniejszego Regulaminu oraz zasad Akcji Promocyjnej, przy czym zmiany te będą dostępne na stronie www.redbulldoodleart.com.

7.2 W przypadku gdy zdaniem Sponsora Akcja Promocyjna zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Sponsora, Sponsor zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Akcji Promocyjnej bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie może ponieść Uczestnik lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio).

7.3 W dowolnym momencie podczas Akcji Promocyjnej, Sponsor ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który nie przestrzega Regulaminu (w tym między innymi z powodu przekonania Sponsora, że Uczestnik dopuścił się oszustwa oraz z powodu ogólnych naruszeń postanowień ust. 8 niniejszego Regulaminu) albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i/lub może zostać przyznana alternatywnemu zwycięzcy.


8. FAIR PLAY

8.1 Uczestnik niniejszym oświadcza i zapewnia, że osobiście uczestniczył w Akcji Promocyjnej, aby spełnić kryteria zawarte w ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu dotyczące uczestnictwa lub wykorzystał samodzielnie stworzone materiały, takie jak treści generowane przez użytkownika określone w niniejszym Regulaminie, oraz że nie skorzystał z żadnych zakazanych pomocy, takich jak roboty, skrypty, usługi lub inne formy manipulacji. Zgłaszając się do udziału w Akcji Promocyjnej, wszyscy Uczestnicy oświadczają i zapewniają, że ich zgłoszenia i w pełni autorskie twory nie naruszają praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, znaków handlowych i/lub praw do reklamy/prywatności.

8.2 Uczestnik potwierdza i odpowiada za to, aby jego zgłoszenie nie:
• zawierało materiałów, które naruszają inne prawa, w tym między innymi prawa do reklamy, prywatności oraz własności intelektualnej;
• zawierało nazw marek lub znaków handlowych innych niż (i) te należące do Sponsora, na korzystanie z których Uczestnik otrzymuje ograniczoną licencję wyłącznie w celach związanych ze stworzeniem oraz zamieszczeniem zgłoszenia i/lub (ii) te, których Uczestnik jest właścicielem i uprawnia Sponsora do korzystania z nich bez opłat, nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych i bez wyłączności, lub do korzystania z których Uczestnik posiada licencję i ma prawo ją udostępnić Sponsorowi bez opłat, nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych i bez wyłączności w związku ze zgłoszeniem;
• zawierało materiałów objętych prawem autorskim, które nie zostały stworzone przez Uczestnika, innych niż materiały, do korzystania z których Uczestnik posiada niezbędne prawa, zgody i pozwolenia, i do których Uczestnik udziela Sponsorowi sublicencji bez opłat, nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych i bez wyłączności w związku ze zgłoszeniem;
• zawierało materiałów uznanych za nieodpowiednie, nieprzyzwoite, obsceniczne, nienawistne, zniesławiające, oszczercze lub oczerniające; posiadających mocne religijne lub polityczne konotacje;
• zawierało materiałów uznawanych za niezgodne z prawem, naruszające lub sprzeczne z prawami i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji, w której powstało zgłoszenie;
• w przypadku Dzikiej Karty Snapchat, naruszało Regulaminu platformy Snapchat: https://www.snap.com/en-US/terms/

8.3 W trakcie fazy Głosowania Internetowego Uczestnik zobowiązuje się do niekorzystania z żadnych zakazanych lub nieludzkich pomocy, takich jak roboty, skrypty, usługi, fikcyjne konta na Facebooku i Twitterze, płatne reklamy (w tym płatna promocja w mediach społecznościowych) lub inne formy nieorganicznej manipulacji. Wszelkie głosy wynikające z takich form pomocy nie będą brane pod uwagę w finałowym głosowaniu i mogą zostać w każdej chwili usunięte przez Sponsora według jego własnego uznania.

8.4 W przypadku naruszenia ust. 8.1 i/lub 8.2 wyżej Uczestnik przejmie odpowiedzialność i zwolni Sponsora z roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej .


9. NADANIE PRAW

9.1 Następująca podsekcja odnosi się do wszystkich zgłoszonych Materiałów Rejestracyjnych poza pracami stworzonymi przez Uczestnika:

Uczestnik przenosi i udziela Sponsorowi, w tym jego spółkom macierzystym, spółkom powiązanym i partnerom, wszelkich udziałów, tytułów własności oraz praw do wszystkich zgłoszeń i materiałów przedłożonych Sponsorowi w związku z Akcją Promocyjną, w tym do głosu Uczestnika, jego wizerunku, zdjęć, wypowiedzi, informacji biograficznych, występów, imienia i nazwiska oraz podobizny, łącznie z treściami generowanymi przez użytkownika (razem „Materiały Rejestracyjne”) na mocy obecnego i przyszłego prawa w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. W zakresie, w jakim praw tych nie będzie można przenieść, Uczestnik niniejszym udziela Sponsorowi nieodwołalnego ogólnoświatowego, wieczystego, wyłącznego, zbywalnego i nieograniczonego prawa (nieograniczonego w kwestii terytorium, czasu lub celu) do kopiowania, dystrybucji, transmisji, publikacji, wyświetlania, tworzenia pochodnych produktów i innych form wykorzystywania Materiałów Rejestracyjnych w jakikolwiek znany lub jeszcze nieznany sposób. Działania te nie wymagają uiszczenia żadnych opłat lub poinformowania Uczestnika. Jeżeli sąd lub jakikolwiek inny organ władzy uzna, że powyższe przekazanie wyłącznych praw z jakiegokolwiek powodu nie jest w pełni skuteczne, Uczestnik niniejszym przekazuje Sponsorowi nieodwołalne ogólnoświatowe, wieczyste, niewyłączne, zbywalne i nieograniczone prawa (nieograniczone w kwestii terytorium, czasu lub celu) do kopiowania, dystrybucji, transmisji, publikacji, wyświetlania, tworzenia pochodnych produktów i innych form wykorzystywania Materiałów Rejestracyjnych w jakikolwiek znany lub jeszcze nieznany sposób bez konieczności uiszczenia żadnych opłat lub poinformowania Uczestnika. Uczestnik zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich (czasem zwanych „droit moral”) do Materiałów Rejestracyjnych na rzecz Sponsora. Przeniesienia tytułu własności i licencje zawarte w tej sekcji obejmują między innymi następujące prawa: prawa do emisji, prawa do udostępniania odbiorcom (prawa do pobrania/przekazania na żądanie), prawa do wyświetlania w kinach/prezentowania na wystawach, praw do nagrań, prawa do dystrybucji i powielania, prawa do wprowadzania zmian i dubbingu, prawa do promowania, prawa do merchendisingu, prawa do publikacji oraz praw do wykorzystania w przedstawieniach teatralnych, radiowych i książkach mówionych. Ponadto Sponsor otrzymuje prawo do wprowadzania wszelkich przeróbek, przerw, usunięć, połączeń, cięć lub innych modyfikacji Materiałów Rejestracyjnych oraz wyłączne prawo do wykorzystywania tak zmienionej wersji Materiałów Rejestracyjnych w jakikolwiek sposób. Sponsor i jego spółki macierzyste, spółki powiązane, spółki stowarzyszone i partnerzy będą mogli wykorzystywać Materiały Rejestracyjne bez ograniczeń, niezależnie od wybranego środka przekazu. Jednakże Sponsor nie ma obowiązku skorzystania z tych praw.

9.2 W odniesieniu do prac stworzonych przez Uczestnika w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej (“Prace”), Uczestnik uzyska wszelkie konieczne prawa własności oraz własności intelektualnej. Jednakże Uczestnik udzieli Red Bullowi nieograniczonej (w kwestii terytorium i czasu), niewyłącznej licencji w odniesieniu do jej/jego Prac na potrzeby Akcji Promocyjnej, co obejmuje między innymi publikację na wszelkich stronach Red Bulla, w tym stronach w mediach społecznościowych i stronach partnerów, oraz prezentowanie na wystawach i w galeriach na całym świecie według wyłącznego uznania Red Bulla. Udzielenie licencji nie wiąże się z żadnymi płatnościami, poza tymi wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie. Przeniesienia tytułu własności i licencje zawarte w tej sekcji obejmują między innymi następujące prawa: prawa do emisji, prawa do udostępniania odbiorcom (prawa do pobrania/przekazania na żądanie), prawa do wyświetlania w kinach/prezentowania na wystawach, praw do nagrań, prawa do dystrybucji i powielania, prawa do wprowadzania zmian i dubbingu, prawa do promowania, prawa do merchendisingu, prawa do publikacji oraz praw do wykorzystania w przedstawieniach teatralnych, radiowych i książkach mówionych. Ponadto Sponsor otrzymuje prawo do wprowadzania wszelkich przeróbek, przerw, usunięć, połączeń, cięć lub innych modyfikacji Prac oraz wyłączne prawo do wykorzystywania tak zmienionej wersji Prac w jakikolwiek sposób. Sponsor i jego spółki macierzyste, spółki powiązane, spółki stowarzyszone i partnerzy będą mogli wykorzystywać Prace bez ograniczeń, niezależnie od wybranego środka przekazu. Jednakże Sponsor nie ma obowiązku skorzystania z tych praw.

9.3 Sponsor jest także nieodwołalnie uprawniony do przeniesienia wspomnianych praw, w całości lub częściowo, na osoby trzecie oraz udzielenia wszelkich sublicencji do praw do wykorzystania i/lub pozwoleń na wykorzystanie lub do skorzystania z tych praw we własnym imieniu bądź za pośrednictwem stron trzecich.

9.4 Jedynym wynagrodzeniem za niniejsze pełne przeniesienie i udzielenie praw będzie szansa na zdobycie nagrody przewidzianej w ramach Akcji Promocyjnej.

9.5 Sponsor oraz powiązane z nim spółki i partnerzy mogą poprosić uczestnika o zawarcie oddzielnej umowy licencyjnej zezwalającej Sponsorowi na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w uzasadnionych celach promocyjnych, administracyjnych lub innych celach, wykraczających poza uzasadnione oczekiwania Uczestnika.

9.6 Działania promocyjne: Zwycięzcy mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Red Bull zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwisk i adresów zwycięzców, ich fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo we wszelkich materiałach promocyjnych.


10. GROMADZENIE DANYCH I OCHRONA INFORMACJI

10.1 Termin „Dane Osobowe” w poniższym rozdziale odnosi się do wszystkich danych przechowywanych w związku z nazwiskiem Uczestnika, m.in. danych kontaktowych, odpowiedzi na Akcję Promocyjną oraz zdjęć. Sponsor sprawuje kontrolę nad Danymi Osobowymi dostarczonymi przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej i zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji danych na mocy niniejszego Regulaminu.

10.2 Uczestnik niniejszym potwierdza, że Dane Osobowe podane przez niego w związku z Akcją Promocyjną są poprawne i aktualne. Przekazanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak Użytkownik, który nie poda wszelkich wymaganych danych, nie będzie mógł wziąć udziału w Akcji Promocyjnej.

10.3 Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Red Bull może przetwarzać jego Dane Osobowe, bądź to samodzielnie w ramach Grupy Red Bull, bądź poprzez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, które będą przetwarzały dane w jego imieniu. Dane Osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane w celu:

• umożliwienia Akcji Promocyjnej, np. przeprowadzenia Akcji Promocyjnej i skontaktowania się ze zdobywcami nagród, aby przekazać im nagrody;
• połączenia informacji otrzymanych w związku z promocjami z informacjami z innych źródeł, takimi jak informacje przekazane Red Bullowi wcześniej przez Uczestnika; informacje o Uczestniku zbierane automatycznie (np. za pomocą cookies); oraz informacje otrzymane z innych źródeł (np. media społecznościowe). Red Bull może wykorzystać te informacje oraz informacje połączone, aby lepiej zapoznać się z preferencjami Uczestnika jako konsumenta w celu polepszenia komfortu użytkowania jego stron internetowych oraz zapewnienia Uczestnikowi informacji, treści i ofert dostosowanych do jego potrzeb.

10.4 W przypadkach gdy Sponsor musi przekazać Dane Osobowe zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane w związku z Akcją Promocyjną, Sponsor przekaże jedynie te Dane Osobowe, które są konieczne do wypełnienia zadań określonych w niniejszym Regulaminie.

10.5 W związku z tym, że Sponsor prowadzi działalność na globalną skalę, może to oznaczać, że Sponsor może przesłać Dane Osobowe Uczestnika do innych krajów, które mogą nie gwarantować ochrony danych na takim samym poziomie jak w jurysdykcji Uczestnika (np. w miejscach, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych w porównaniu z poziomem w Unii Europejskiej). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania danych, Sponsor zadba o to, aby wszystkie Dane Osobowe traktowane były w sposób poufny oraz zgodnie z wszelkimi przepisami z zakresu ochrony danych. Przekazując informacje Sponsorowi, Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i/lub przesyłanie jego/jej danych na terytorium, do lub z innych krajów, w tym krajów znajdujących się poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju Uczestnika.

10.6 Sponsor, jego spółki powiązane i zatwierdzone podmioty przetwarzające dane będą przetwarzały dane osobowe Użytkownika w sposób bezpieczny i podejmą odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych.

10.7 Sponsor nie będzie świadomie pobierał informacji od osób poniżej wymaganego wieku uczestników Akcji Promocyjnej.

10.8 Sponsor i jego usługodawcy mogą w związku z Akcją Promocyjną kontaktować się z Uczestnikiem drogą elektroniczną, telefonicznie przez media społecznościowe lub w inny sposób.

10.9 Na mocy lokalnych przepisów prawa Uczestnik ma w każdym momencie możliwość zażądania zmiany i/lub usunięcia jego Danych Osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

10.10 Na mocy lokalnych przepisów prawa Uczestnik ma także prawo dostępu do informacji na temat jego Danych Osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Sponsora w dowolnym terminie.

10.11 W sprawach dotyczących prywatności Uczestnik może kontaktować się ze Sponsorem pod adresem:

doodleart@support.redbull.com

10.12 W związku z Akcją Promocyjną nie została nawiązana żadna współpraca z serwisami Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram lub jakimkolwiek innym dostawcą usług związanych z mediami społecznościowymi. W razie pytań odnośnie wykorzystania danych przez platformy Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram prosimy o odwiedzenie następujących stron:

• Snapchat: https://www.snap.com/en-US/terms/
• Twitter: https://twitter.com/tos?lang=en
• Facebook: https://www.facebook.com/terms
• Instagram: https://help.instagram.com/47874555885251111. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

11.1 Sponsor zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań w celu utrzymania odpowiedniej obsługi sprzętowej i oprogramowania dla Akcji Promocyjnej i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Konkursie, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

11.2 Sponsor ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w przypadku (a) szkód powstałych w wyniku zagrożenia życia i/lub zdrowia; (b) celowego działania; (c) rażącego zaniedbania, jeżeli Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu odnośnych przepisów prawa o ochronie konsumenta; i/lub (d) gdy Sponsor naruszy wymogi obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności z tytułu wad produktu (o ile dotyczy).

11.3 Bez ograniczeń dla powyższego, Sponsor ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie jedynie w przypadkach naruszenia istotnych obowiązków umownych wynikających z Regulaminu. W takich przypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do typowego i przewidywalnego odszkodowania, a w innych Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbanie.

11.4 Sponsor i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Uczestnika z tytułu utraty przychodów, zysków, wartości firmy, danych lub możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej.

11.5 Sponsor w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszym Regulaminem na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza jego rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania).

11.6 W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Akcji Promocyjnej nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia.

11.7 W związku z Akcją Promocyjną nie została nawiązana żadna współpraca z serwisami Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram lub jakimkolwiek innym dostawcą usług związanych z mediami społecznościowymi. W razie pytań odnośnie wykorzystania danych przez platformy Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram prosimy o zapoznanie się z Warunkami Użytkowania poszczególnych serwisów. Z racji tego, że korzystanie z tych mediów społecznościowych jest zupełnie opcjonalne, a uczestnictwo w Akcji Promocyjnej całkowicie dobrowolne, założenia konta w serwisie Facebook, Snapchat, Instagram lub Twitter nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako wymaganie Sponsora.

11.8 Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Austrii i wszelkie spory z niego wynikające podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Wiedniu w Austrii.